Annonse

Her er flere av medlemmene i de faglige rådene sammen med ledere fra Utdanningsforbundet. Første rad fra venstre: Harald Johansen, Andrew Cornell, Trond Urkegjerde, Solveig Eldegård, Kristin Vik og Terje Skyvulstad. Andre rad fra venstre: Henning Bratthammer, Erik Lysenstuen, Pål Wang Engerdal, Inger Albrigtsen og Astrid Sund. Tredje rad fra venstre: Trine Merethe Paulsen, Liv Sommerfelt, Marit Danielsen, Marianne Monsrud, Inge Rasmussen og Helga Hjetland. Bakerste rad fra venstre: Terje Larsen, Harald Nøsen, Birgit Båfjord, Terje Bolstad og Ole Edvard Antonsen.

Utdanningsforbundets medlemmer i de faglige rådene

Utdanningsforbundet har valgt medlemmer for de faglige rådene i de kommende fire årene. Hver og en har som hovedoppgave å representere forbundet i rådet som drøfter saker som angår deres utdanningsprogram.

Annonse

Følg Yrke på Facebook!

Det er åtte faglige råd, et for hvert utdanningsprogram. Utdanningsforbundet har to medlemmer og to varamedlemmer i hvert råd. De faglige rådene er rådgivende organ for myndighetene og består av ressurser fra hvert enkelt utdanningsprogram. For eksempel har LO og NHO også representanter i rådene, men Utdanningsforbundets representanter representerer lærerne og skal ivareta skolens behov.

Medlemmene var nylig samlet i Oslo i yrkesfaglig forum, som består av alle medlemmene forbundet har i de ulike rådene. Vararepresentantene var også innkalt.

 

Elevperspektivet

På møtet la forumet som helhet stor vekt på elevperspektivet. Flere beskrev at store aktører som LO og NHO og bransjeorganisasjoner la stor vekt på bransjens behov.

– Vår oppgave er også ivareta elevperspektivet og elevenes behov i fagopplæringen, sa flere av medlemmene.

Dette var Utdanningsforbundets nestleder Terje Skyvulstad svært enig i. Både han og forbundets seniorrådgivere Astrid Sund og Kristin Vik, deltok i møtet. Samtlige understrekte behovet for å se skolen og utdanning som helhet, og at elevperspektivet i denne forbindelse er svært viktig.

Rådsmedlemmene er valgt for fire år av gangen, perioden løper nå fra 2017 til 2021.

 

Hele landet

Representantene kommer fra hele landet og flere har verv i Utdanningsforbundet. Det var stor interesse for å få delta i rådene og rift om plassene, ifølge Kristin Vik som er sekretariat for yrkesfaglig råd.

Dette er medlemmene:

Elektrofag: Ole Edvard Antonsen, Sør-Trøndelag og Inger Vagle, Oslo. Harald Johansen fra Telemark og Gro Vale, Aust-Agder, er vara.

Service- og samferdsel: Erik Lysenstøen, Buskerud og Solveig Eldegard Sør-Trøndelag. Inger Albrigtsen, Finnmark og Stig-Arne Nistad, Sogn og Fjordane, er vara.

Design og håndverk: Marianne Monsrud, Akershus og Birgit Båfjord, Sogn og Fjordane. Åshild Lundetræ Fidje, Rogaland og Terje Leberg, Oppland, er vara.

Teknikk og industriell produksjon: Inger Augland, Vest-Agder og Håvard Nøsen, Møre og Romsdal. Liv Sommerfeldt, Hordaland og Sigmund Ørland, Rogaland, er vara.

Naturbruk: Trine Merethe Paulsen, Nord-Trøndelag og Henning Bratthammer, Rogaland. Terje Bolstad, Troms og Jon Olav Martinsen, Sør-Trøndelag, er vara.

Restaurant- og matfag: Helga Hjeltnes, Hedmark og Trond Urkegjerde, Møre og Romsdal. Dina Gaupseth, Møre og Romsdal og Marit F. Danielsen, Akershus, er vara.

Bygg og anlegg: Terje Larsen, Troms og Inge Rasmussen, Akershus. Susanne Ramsland, Aust-Agder og Petter Høglund, Oslo, er vara.

Helse- og oppvekstfag: Anne Yun Rygh, Vestfold og Andrew Cornell, Oslo. Halvard Wold, Møre og Romsdal og Kristin Vik, Oslo er vara.

 

Om noen

Her er noe av medlemmene selv sier om oppgaven de står foran:

Birgit Båfjord, design og håndverk: Jeg er utdannet som faglærer i forming, og har jobbet som faglærer i videregående skole siden 1996. De siste årene ved Eid videregående skule.

Er engasjert i prosessen som design og håndverk er i, med utvikling av et fagområde og ei utdanning som blir aktuell og riktig både for de mange ungdommene som liker å jobbe med kreative fag, og samfunnet rundt oss med alle sine ulike aktører og behov.

Utdanningsforbundet virker engasjert i utfordringer de faglige råd arbeider med og er en god organisasjon å ha i ryggen.

 

Ole Edvard Antonsen, elektrofag: Jeg har fagbrev som serviceelektroniker. Har også teknisk fagskole og ingeniørhøyskole. Startet i elektronikkfagene i 1977. Vært lærer siden 1990. Er opptatt av kvaliteten på og verdien av å ha fagbrev i elektrofagene. Vil også jobbe for bedre kobling mellom arbeidet i de faglige rådene og Utdanningsforbundet sentralt og på fylkesnivå. Dette er min første periode som medlem, hatt en periode som vara tidligere. Kan bli utfordrende ettersom representantene fra arbeidsgiversiden og arbeidstakerorganisasjonene i stor grad er ansatt på fulltid, mens vi fra UDF har det som ubetalt verv der alle forberedelser må skje på fritiden.

 

Inge Rasmussen, bygg og anlegg: Jeg har bakgrunn som murer, tok svennebrev i 1985. Ble jeg uteksaminert som sosionom i 2000 og jobbet som sosionom frem til 1. januar 2007 da jeg hadde min første dag som byggfaglærer. I 2009 ble jeg ferdig med PPU og fortsatte på et masterprogram i yrkespedagogikk som jeg ble ferdig med i 2015. Jobber nå ved Jessheim videregående skole avdeling Ullersmo/ Kroksrud fengsel der jeg underviser i byggfag. I faglig råd deltar jeg i ulike prosesser som betyr noe for hvordan utdanningen formes i fremtiden. De to siste årene har hovedfokus vært på tilbudsstrukturen i bygg -og anleggsteknikk. Det er lærerikt å representere UDF, vi er tett på endringer i utdanningen og i bransjen generelt. I tillegg samarbeider vi med de andre involverte partene og har muligheten til å bli orientert tidlig i spørsmål som berører bransjen og yrkesfaglærere ved skolene.

 

Anne Yun Rygh, helse- og oppvekstfag: Er faglærer i helse- og oppvekstfag, Har startet på andre periode i rådet. Er til daglig tillitsvalgt i Utdanningsforbundet Vestfold. Viktigste saker for rådet er at læreplaner i helse- og oppvekstfagene skal være oppdatert og legge grunnlaget for god kvalitet i opplæringen. At opplæringen skal være oppdatert. At det skal være god samhandling mellom skole og lærebedrift. At faglige ledere, veiledere, instruktører og medlemmer i prøvenemnder må ha kompetanse som gir dem grunnlag til å fungere godt i sine funksjoner. At læremateriell og utstyr, som brukes i skole og lærebedrifter, skal være faglig oppdatert og av god kvalitet. Og at helse- og oppvekstfagene skal ha en oversiktlig tilbudsstruktur med utdanningsmodeller som er tilpasset det enkelte fag. Jeg er medlem i et godt fungerende råd. Utdanningsforbundet er en viktig aktør innen fag- og yrkesopplæringa sammen med partene og utdanningsmyndigheten.

 

Sigmund Ørland, TIP: Er utdannet bilmekaniker med fagbrev, tok teknisk fagskole og fortsatte i bilbransjen hos Ford og BMW. Begynte som TIP- lærer hos Skoleskipet Gann som er en privat skole med 120 elever fordelt på Vg1 TIP og Vg2 maritime fag. Holder på med andre året på PPU i Bergen og er lykkelig medlem av Pedagogstudentene. Har hatt en bratt læringskurve angående rådsarbeid og det å representere UDF. Viktigste sakene er høringen om fagbrev. Ellers er det mye å sette seg inn i, men rådet er godt sammensatt og jobben er givende. Det å representere UDF er fantastisk, og er takknemlig for tilliten som er meg gitt. Ellers så er vi enda i oppstartsgropen, og det har ikke vært noen utfordringer i det å representere UDF. 

 

Marianne Monsrud, design og håndverk: Er utdannet møbelsnekker, adjunkt og yrke-/utdanningsveileder (med veiledningspedagogikk. Har jobbet i skolen siden 1989, som faglærer i snekkerfag, trearbeidsfag og i design og håndverk med kompetansegivende kurs og jobber nå som yrkesveileder for alle yrkesfagelevene på skolen. I faglig råd er vi opptatt av at Norge skal ha en kvalitetsmessig god utdanning for håndverksfagene. Vi jobber for alle fagene i programområdet, selv de minste. Ungdom og unge voksne må gis varige og forutsigbare muligheter til å kunne utdanne seg innenfor håndverksfagene. Vi ønsker oss læringsarenaer og læreplaner som kan gi en slik opplæring at bedriftene og samfunnet ser nytten av opplæringen og at de tar inn lærlingene rett fra skolen igjen. Det har i mange år vært altfor mange fag i samme grunnutdanning, 54 fag i Vg1 design og håndverk. Vi håper nå på en deling av fagene i den nye strukturen som departementet skal behandle. Jeg har opplevd god støtte både fra forbundet og fra de andre representantene i faglig råd. Utdanningsforbundet har blitt bedre til å holde oss som representanter oppdatert i forhold til deres politikk og høringssvar i de ulike høringer som kommer fra Utdanningsdirektoratet og myndigheter. Selv om yrkesfaglærerne er en liten gruppe i forbundet, føler jeg at vi blir tatt vare på.

 

 

Dina Gaupseth, restaurant og matfag: Min bakgrunn er faglærer ved restaurant- og matfag ved Kristiansund videregående skole. Har vært lærer i 11 år. Utdannet kokk. Har en bachelor i informatikk og master i yrkespedagogikk hvor vi forsket på yrkesretting av matematikk. Har vært nettverksleder for RM i 5 år. Har jobbet med internasjonalt prosjekt ved vår avdeling i 8 år, hvor vi har sendt elever til Paris for å arbeide på franske restauranter.

Har vært tillitsvalgt i tre år og var verneombud i ett år.

Min interesse for å være med i faglig råd er at jeg ser mulighet for å lære mye, og kanskje bidra med noe kompetanse for å utdanne profesjonelle yrkesutøvere.

Jeg er vara, og har derfor ikke deltatt i så mye gjennom faglig råd ennå. Jeg ser at det er mye bra arbeid som gjøres i de enkelte rådene, noe som kreves veldig mye av dem som er med. Det kan bli en utfordring å henge med i all informasjonen som genereres gjennom det enkelte råd.

 

 

Henning Bratthammer, naturbruk: Jeg er 50 år og jobber som lærer i naturbasert produksjon på Tveit Videregående skole. Har studert pedagogikk på Ås og har en allsidig bakgrunn fra landbruket. Ser det som min viktigste oppgave i rådet at ikke utdanningen i landbruket blir svekket. Ellers er det viktig å påvirke sånn at vår jobb som yrkesfaglærer blir bedre. Det har vært spennende å være med så langt. Jeg er helt fersk i denne sammenhengen, men er blitt godt mottatt.

 

Erik Lysenstøen jr, service og samferdsel: Er til daglig fagansvarlig for yrkessjåførutdanningen og transport- og logistikkutdanningen ved Hønefoss videregående skole. Er nyutnevnt medlem i faglig råd. Min bakgrunn er at jeg er utdannet faglærer fra Statens Trafikklærerskole har fagbrev som yrkessjåfør og har jobbet med tungbilopplæring i videregående skole i 25 år. Den viktigste saken for meg er å ivareta yrkessjåfør-, transport- og logistikkutdanningens interesser i ny struktur på videregående skole, sett fra lærer- og elevperspektivet. Opplever det å representere Utdanningsforbundet som positivt.

Trond Urkegjerde, restaurant- og matfag: Har fagbrev som kokk og også utdannet institusjonskokk innen Forsvaret. Har bachelor fra hotellfagskolen og Universitetet i Stavanger. Er også utdannet faglærer og spesialpedagog på lærerhøgskolen i Volda.   Arbeider for øyeblikket som faglærer og koordinator på Restaurant og Matfag på Ørsta videregående skule. Arbeider i en levende og kjekk bransje, og har mange gode minner, for eksempel fra da jeg fikk være Trond Mois medhjelper i NM i kokkekunst da han vant i 1996. Men en av de mest givende tingene ved faget, tror jeg må være å arbeide med lærlinger. Jeg har sittet i Opplæringskontoret i vets-Agder og Møre og Romsdal, og jeg har deltatt i prøvenemnd. Nå synes jeg det er naturlig å fokusere på videregående skole, det er her vi legger grunnlaget for en god fagutdanning. Mine hjertesaker er gode fag, kvalitet og yrkesstolthet. Samt å rekruttere gode fagarbeidere til en levende bransje og forberede dem på en framtid i stadig endring. Det er et naturlig valg å representere Utdanningsforbundet, da de står for de samme holdningene.

Nyhetsbrev


Meld deg på!


 
 

Fakta

Denne saken er også publisert i Yrke nr. 4/2017

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!

Fakta

Denne saken er også publisert i Yrke nr. 4/2017