Annonse

Når man skal lede et team bør man kjenne alle individene så godt at man vet hvordan man skal få dem til å trekke i riktig retning, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjon: Mari Pünther

Dette ordet er nøkkelen for å skape et godt team

For å få en personalgruppe som fungerer som et team er det viktig å avklare forventninger til hverandre.

Annonse

Lik Første steg på Facebook

 

Ordet du bør merke deg er forventningsavklaring.

En barnehage skal være en lærende organisasjon som er i stadig utvikling for å ruste seg til å møte nye krav og utfordringer i takt med utviklingen. Dette fastslår Rammeplanen (2011:21-22) Det er også, ifølge rammeplanen, styrer og pedagogisk leders ansvar å sørge for at personalet veiledes slik at det råder en felles forståelse for barnehagens ansvar og oppgaver.

 

Lærende organisasjon

 

Furu og Granholt (2007:83) mener at rammeplanen således skal tolkes dit at styrer og pedagogisk leder må sørge for at hele personalet inkluderes i de faglige prosessene som skal gjøre barnehagen til det rammeplanen mener den skal være: en lærende organisasjon. Senge (1990, her i Wadel 2008:12) definerer en lærende organisasjon slik: «Lærende organisasjoner er organisasjoner der folk kontinuerlig utvider sin kapasitet til å skape resultat de virkelig ønsker, der nye og ekspansive tankemønster blir fostret, der kollektive fremtidshåp finner frihet og der folk kontinuerlig lærer å lære i lag». Denne artikkelen vil belyse hvordan man som pedagogisk leder kan skape et miljø der man lærer å lære i lag, for så å lære i lag, og der man samarbeider om å være en lærende organisasjon.

 Disse tre tingene er verdt å ta vare på i barnehagen, ifølge Berit Bae.

Forventningsavklaring

 

En pedagogisk leder må ta en avgjørelse på hvordan han, eller hun ønsker å lede sitt team. Noen velger å se på ledelse som en maktrelasjon, og noen velger å se på det som en effekt av sosial samhandling. En fellesnevner for alle typer ledelse er at det er en atferd som et menneske utviser i hensikt for å påvirke andre menneskers tenkning, holdning og atferd (Jacobsen og Thorsvik 2007:381). Man må som leder kjenne teamet sitt godt nok til å vite hvilken type ledelse som vil virke mest motiverende i en gitt situasjon.

For å oppnå denne kunnskapen om sin personalgruppe er det viktig tidlig å avklare forventninger: både hva gruppen forventer av lederen, hva lederen forventer av gruppen, men også hva gruppen og lederen forventer å oppnå sammen. Birkeland og Carson (2013:145) skriver at en utvikling av en felles forståelse i en personalgruppe er grunnleggende viktig i pedagogisk arbeid. Ved å jobbe med forventningsavklaringer kan man sammen skape en forståelse for viktigheten av faglige prosesser og på den måten finne motivasjonen til å jobbe mot samme mål. Grønhaug, Hellesøy og Kaufmann (2001:29, her i Skogen m.fl. 2005:21) sier at en av lederens sentrale oppgaver er å motivere til innsats og sørge for at gruppen når de mål som er satt. Men for å komme hit må man først ha en felles forståelse for hvorfor man jobber mot dette målet.

 

Felles motivasjon

 

Skogen og Haugen (i Skogen m.fl. 2005:109) hevder at det er viktig for en leder å vite noe om hva som får den enkelte til å jobbe mer eller mindre målrettet. For det å få en gruppe til å jobbe målrettet mot en felles destinasjon krever også en felles drivkraft, en felles motivasjon. Wadel (2008:109) skriver at motivasjon ofte er noe som oppstår i en relasjon mellom mennesker. Wadel (ibid.) hevder også at man skaper den beste arenaen for faglig utvikling ved å motivere sine medarbeidere, men også ved å la seg motivere av de samme. Å skape et godt faglig miljø i barnehagen handler derfor om å være en god, tydelig leder og forbilde som klarer å skape motivasjon og engasjement hos personalet.
For å oppnå dette kan man benytte seg av relasjonell ledelse. Et relasjonelt syn på ledelse kan ses på som en ledelsesstrategi som omfavner både det å lede, og det å la seg lede – som i sin tur kan sammenlignes med å motivere og la seg motivere.

Relasjonell ledelse bygger på at leder og den ledede sammen finner løsninger på problemer (Lundestad i Skogen m.fl. 2005:213). Wadel (2008:106) hevder at en «god ledelse i faglige prosesser forutsetter at ledelse blir sett på som en samhandlingsprosess mellom leder og ledede». Når man skal lede et team bør man kjenne alle individene så godt at man vet hvordan man skal få dem til å trekke i riktig retning. Ved å være en leder som ser og hører sine medarbeidere, på samme måte som man ser og hører barna i barnehagen, blir det lettere å skape et miljø der alle samarbeider og vil oppnå det samme resultatet.

 

Gjensidig respekt

 

En barnehageleder jobber med barns medvirkning; det å se og høre barnet. Se barnet der det er. Berit Bae (2012:13) sier at barns medvirkning har kommet for å bli, og barns rett til å medvirke står også nedfelt i FNs barnekonvensjon. Barns medvirkning handler om gjensidig respekt, noe man også bør utvise mot sine kollegaer. Et personale som føler seg sett, hørt og betydningsfull blir også motivert til å utføre sine oppgaver ut fra en indre drivkraft. Motivasjon og det å jobbe mot samme mål er grunnlaget for et godt samarbeid og gode faglige prosesser.

I utgangspunktet skal barnehagen, som nevnt over, være i stadig utvikling. Med dette i bakholdet må vi også ta hensyn til at barnas beste skal ivaretas. Dette kan skape konflikter i en personalgruppe, hvis man som leder ikke klarer å formidle at de faglige prosessene, som at for eksempel veiledning og utviklingsprosjekter, har som mål å gjøre barnehagen til et bedre sted å være for barna.

 

LITTERATUR

Kunnskapsdepartementet (2011) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet Bae, B. (2012) Medvirkning i barnehagen- potensialer i det uforutsette Bergen: Fagbokforlaget

Birkeland, Å. og Carson, N (2004) Veiledning i barnehagen 3. utgave 2013, 1. opplag. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Furu, A. og Granholt, M (2007) Sammen om kunnskap – kvalifiseringsarbeid i barnehagens personalgruppe Bergen: Fagbokforlaget

Jacobsen, D I. og Thorsvik, J. (2007) Hvordan organisasjoner fungerer 3. utgave, 5. opplag. Bergen: Fagbokforlaget

Skogen, E. (red.), Haugen, R., Lundestad, M. og Vaagan Slåtten, M. (2005) Å være leder i Barnehagen 4. opplag 2010 Bergen: Fagbokforlaget

Wadel, C. (2008) En lærende organisasjon, et mellommenneskelig perspektiv. Kristiansand: Høyskoleforlaget

 

Jenny Karud- Lund, pedagogisk leder Haugeråsen barnehage, Nittedal

 

Nyhetsbrev


Meld deg på!


 
 

 

Fakta

Denne reportasjen er også publisert i Første steg nr.2/2017

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!