Annonse
Debatt

- Barn som har gått i barnehager med høy andel menn scorer bedre på språk- og regnetester de tre første årene på skolen, viser forskning. Men det er usikkert om dette er på grunn av at det er menn i barnehagen eller om det er at menn søker seg til barnehager som er mer egnet til å fremme barns utvikling forskerne ikke klarer å måle, skriver Audun Forr. Foto: Benjamin Earwicker, Free Images

- Vi trenger et bredt spekter av ulike mennesketyper i barnehagen, og da blir kjønn bare en liten del av et større bilde

Diskusjonen om menn i barnehagene må nyanseres noe. Det viktigste må være å få inn ansatte i barnehagen med høy kompetanse.

Del side


Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Det er til stadighet snakk om og saker om andelen menn i barnehagen. Det har vært fokus på dette i mange år, og det gjøres mye bra for å rekruttere menn til barnehagen.

Nå er det kanskje på tide å nyansere denne diskusjonen noe, da vi fortsatt ser ut til å diskutere hvorfor det er viktig med menn i barnehagen. Det viktigste må være å få inn ansatte i barnehagen med høy kompetanse. Da er det snakk om både erfaringsbasert/ praktisk kompetanse og teoretisk kompetanse.

 

Vi trenger ansatte med ulike interesser, ulik bakgrunn, ulik kompetanse, ulike væremåter, ulik alder, ulik etnisitet og ulike tanker. Vi trenger et bredt spekter av ulike mennesketyper, og da blir kjønn bare en liten del av et større bilde. Dersom vi skal klare å møte de ulike barna på ulike måter og med ulike blikk, trenger vi et størst mulig mangfold i personalgruppa.

Forskning.no og flere har vist til en forskningsrapport utført av SSB som viser at barn som har gått i barnehager med høy andel menn scorer bedre på språk- og regnetester de tre første årene på skolen. Dette er i og for seg interessante funn, men som forskerne selv sier; det er usikkert om dette er på grunn av at det er menn i barnehagen eller om det er at menn søker seg til barnehager som er mer egnet til å fremme barns utvikling forskerne ikke klarer å måle.

Å måle resultater av barns erfaringer og læring i barnehagen er et meget komplekst felt, hvor det er mye som ikke kan måles. Andre forskningsprosjekt peker på at barnehager med høy kvalitet har god effekt for barn videre i utdanningsløpet. Da sies det lite eller ingenting om hvilken kjønnsfordeling det er i personalet.

 

Når det blir snakk om menn i barnehagen er det ofte enkelte kvaliteter som trekkes fram. Det er gjerne egenskaper som at de er mer deltagende i leken, de herjer mer, de kan være mer spontane med mere. Vi har mange kvinner i barnehagene som innehar akkurat disse egenskapene, men mitt inntrykk er at de får mindre anerkjennelse for det enn sine mannlige kollegaer. Jeg er overbevist om at både menn og kvinner kan være gode og viktige rollemodeller til ulike barn uavhengig av hvilket kjønn de er. Da er det nettopp mangfoldet som er viktig, det å møte ansatte som kan forstå de ulike barna og som kan tilby et bredt spekter av aktiviteter og samspill.

For meg er det viktig at vi har et personale med høy og variert kompetanse. Når man da skal ansette folk må man ta hensyn både til hva en ser etter hos søkerne og hva personalgruppa trenger av kompetanse. Hvilket kjønn søkeren har blir da en liten del av totalbildet. Hvis vi i barnehagesektoren klarer å videreutvikle en enda sterkere kultur for at mangfold og forskjellighet i personalet er en ressurs vil det kanskje bli en mer variasjon i søkerne til stillinger i barnehagene også? Da vil vi kunne rekruttere både menn og kvinner med en enda bredere kompetanse som kan se og møte ulike barn på ulike måter.

 

Barnehager har ikke høy kvalitet på grunn av at de har en høy andel menn. Barnehager har høy kvalitet fordi de har et personale med høy kvalitet og dyktige ledere som får brukt personalets kompetanse. Det samme gjelder for de barnehagene som har få/ ingen menn.

De har ikke høy kvalitet til tross for at de har få/ ingen menn. De har høy kvalitet fordi de har et personale med høy kvalitet og dyktige ledere. Kombinert med god barnehagefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen kan vi få utnyttet, og økt kompetansen, til alle menn og kvinner som jobber i barnehagesektoren, og i neste omgang få rekruttert ansatte med et enda større mangfold!

 

  • Audun Forr er barnehagestyrer ved Eid skole og barnehage

 

Lik Første steg på Facebook

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Utdanningsnytt på Facebook!

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!